09/08/2014 SINAVI
1 - Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez? A - Kansızlık B - Bilinç kaybı C - Baş dönmesi D - Düzensiz nabız atışı 2 - Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır? A - Yan yatış B - Baş yanda, yarı yüzüstü yatış C - Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış D - Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış 3 - Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A - Vücudun bir bölgesinde felç oluşması B - Nabız atışlarının sürekli hızlanması C - Bulantı ve kusmanın olması D - Vücut sıcaklığının artması 4 - Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? A - Çıkan bölge üzerine masaj yapmak B - Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak C - Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak D - Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek 5 - Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir? A - Trafik işaretçilerinin dinlenmesi B - Yaralının soluk sesinin dinlenmesi C - Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi D - Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi 6 - Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir? A - Doku B - Hücre C - Gövde D - Sistem 7 - • Konuşamıyor. ••Nefes alamıyor. ••Rengi morarıyor. ••Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor. Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir? A - Koma hâli B - Uykuya eğilim C - Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması D - Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması 8 - İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir? A - Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına B - Yaralıların üzerinde bulunan giysilere C - Yaralıların cinsiyetlerine D - Aracın modeline 9 - Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir? A - Hızlı ve aceleci davranmaya B - Kaza yapan araca hasar verilmemesine C - Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine D - Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına 10 - Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A - Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması B - Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması C - Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması D - Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması 11 - Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir? A - İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır. B - İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır. C - Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır. D - Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır. 12 - Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir? A - Akciğer B - Mide C - Karaciğer D - Dalak 13 - Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? A - Zihinsel aktivitenin artması B - Cildin soğuk ve nemli olması C - Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi D - Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması 14 - İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez? A - Yerlerinin değiştirilmesi B - Üzerlerine yazı yazılması C - Görülmelerinin engellenmesi D - Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi 15 - Duraklanan veya park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur? A - Yalnız I B - I ve II C - II ve III D - I, II ve III 16 - Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? A - 2 - 1 - 3 B - 2 - 3 - 1 C - 3 - 1 - 2 D - 3 - 2 - 1 17 - Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir? A - Önlemlere bağlı olarak azalabilmesi B - Doğal olarak meydana gelmesi C - Çevresel etkilere bağlı olması D - Önceden tahmin edilebilmesi 18 - Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği´nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez? A - Kavşaklara yaklaşırken B - Sağa veya sola dönerken C - Bir başka araç tarafından geçilirken D - İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken 19 - Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A - Motorlu araçlar için zorunludur. B - Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır. C - Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir. D - Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır. 20 - Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır? A - Asabi B - Öfkeli C - Stresli D - Hoş görülü 21 - Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir? A - Atık B - İklim C - Çevre D - Erozyon 22 - Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir? A - Duyuru B - Gürültü C - Konuşma D - Sesli ilan 23 - Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla "kısa mesafelerde işçi taşınmasında" aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? A - Kasa üzerinin kapalı olması B - Kasa kapaklarının kapalı tutulması C - Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması D - Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması 24 - I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır. II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A - I. doğru II. yanlıştır. B - Her ikisi de yanlıştır. C - I. yanlış II. doğrudur. D - Her ikisi de doğrudur. 25 - C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır? A - 22 B - 20 C - 18 D - 17 26 - Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır? A - Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi B - İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi C - Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi D - Geçme yaparken sinyal verilmesi 27 - Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir? A - 5 numaralı aracın geçmesini B - 4 numaralı aracın yavaşlamasını C - 1 numaralı aracın sağa geçmesini D - 2 numaralı aracın şerit değiştirmesini 28 - Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A - Sola dönüş yapması B - Sağa dönüş yapması C - Aynı yönde seyretmesi D - Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması 29 - Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir? A - 130 B - 110 C - 100 D - 90 30 - Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir? A - Motor gücünü B - Asfalt kalitesini C - Takip mesafesini D - Yakıt sarfiyatını 31 - Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır? A - Sağ şeride geçmek B - Sığınma cebine girmek C - Önündeki aracı geçmek D - Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak 32 - Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? A - Yavaş ve dikkatli geçmeli B - Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli C - Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli D - Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli 33 - Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir? A - B - C - D - 34 - Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir? A - B - C - D - 35 - Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A - Açılan köprü B - Sola tehlikeli viraj C - Soldan daralan kaplama D - Sola tehlikeli devamlı viraj 36 - Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A - Bisikletin geçebileceğini B - Bisikletin giremeyeceğini C - Yolun bisikletlilere ait olduğunu D - Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini 37 - Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A - Kamyonlar için geçme yasağı sonunu B - Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini C - Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını D - Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu 38 - Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir? A - Yalnız I B - I ve II C - II ve III D - I, II ve III 39 - Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir? A - Yaya geçidi B - Bisiklet yolu C - Bölünmüş yol başlangıcı D - Trafiği hızlandırma işareti 40 - Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I- Motorlu araç çeşididir. II- Römork ve yarı römork çeker. III- Yük taşımak için imal edilmiştir. A - Yalnız I B - I ve II C - II ve III D - I, II ve III 41 - Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? A - Benzin B - Motorin C - Antifriz D - Gaz yağı 42 - Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur? A - Ön lastiklerin birine B - Arka lastiklerin birine C - Çekici lastiklerin ikisine D - Çekici olmayan lastiklerin ikisine 43 - • Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş ••Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir? A - Sürekli olarak yüksek hızda kullanıldığında B - Kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında C - Çok ıslak ya da tozlu ortamda çalıştırıldığında D - Üretim amacına uygun olarak kullanılmadığında 44 - Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir? A - Aks B - Volan C - Vites kutusu D - Diferansiyel 45 - I- Aracın farları II- Motor yağ seviyesi III- Cam silecek lastikleri Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır? A - Yalnız I B - I ve II C - II ve III D - I, II ve III 46 - Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir? A - Radyatör B - Yağ filtresi C - Dikiz aynaları D - Direksiyon simidi 47 - Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir? A - B - C - D - 48 - Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? A - Motor gücünün artmasına B - Fren hidroliğinin azalmasına C - Motor sıcaklığının artmasına D - Motor bloğunun çatlamasına 49 - Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A - Geri vites lambalarından biri yanmıyordur. B - Sinyal lambalarından biri yanmıyordur. C - Fren lambalarından biri yanmıyordur. D - Far lambalarından biri yanmıyordur. 50 - Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir? A - Şarj göstergesi B - Dörtlü flaşör göstergesi C - Cam rezistansı göstergesi D - Kısa ve uzun far göstergeleri  
Fırsatlarmızdan Haberdar Olunuz.